Hälsoekonomi

I linje med aktuella behov och förväntningar så har ett antal hälsoekonomiska beräkningar utförts för Airsonett.

QALY: Quality of Life Years
ICER: Incremental Cost-effective Ratio

Slutsatser från “An Economic Analysis of Airsonett in United Kingdom– A Temperature Controlled Laminar Airflow Technology for Asthmatic Patients” (Matrix Knowledge Ltd, dec 2014)

Analysen indikerar:

• att ICER är mindre än hälften av de £20,000/QALY som NICE har satt som riktmärke för en kostnadseffektiv behandling

• för vissa högriskpatienter med allvarlig och okontrollerad astma så skulle Airsonett innebära en kostnadsbesparing för NHS

• det ekonomiska värdet av Airsonett är troligen underskattat i analysen eftersom man har gjort en konservativ tolkning av antalet sjukhusinläggningar från den tyska kliniska studien. Om det faktiska antalet sjukhusinläggningar är högre så skulle beräkningar visa att Airsonett är än mer kostnadseffektivt och potentiellt en kostnadsbesparing

• hur fort patienten tillfrisknar och därmed hur länge patienten stannar på sjukhuset påverkar direkt kostnaden för NHS. Kliniska faktorer visar att Airsonett förbättrar patientens astmakontroll (färre allvarliga astmaanfall).

• förbättrad astmakontroll, minskad användning av akutmediciner och lägre frånvaro från arbete / studier ger ytterligare kvalitativa hälsofördelar för patient, familj och sjukvård samt ger en samhällsnytta förutom de direkta ekonomiska fördelarna för sjukvården som beskrivs ovan.

Den övergripande indikationen från denna hälsoekonomiska analys är att Airsonett är kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med befintlig behandling av astmaanfall, relativt ett tröskelvärde på £20,000/QALY.

Slutsatser från “Health Economic Analysis of Airsonett in the Swedish health care system” (IHE, feb 2013)

I kostnadseffektivitetsanalysen menade man att resultaten från den kliniska studien med Airsonett visade en signifikant förbättring av hälsorelaterad livskvalitet och förbättring av astmakontroll i patientmålgruppen. Dessa förbättringar förväntades innebära kostnadsbesparingar pga av minskad sjukvårdskonsumtion (direkta kostnader) och minskad frånvaro från arbete (indirekt kostnad) för patienter vars astma var dåligt kontrollerad innan behandling med som genom Airsonett behandling uppnådde en bättre kontrollerad astma.

Här finns en summering av rapporten som gäller för Sverige.

“Cost Assessment Issues for Implementation of Medical Devices: A Case Example” (EMDT)

Den europeiska tidskriften European Medical Device Technology Magazine (EMDT) har publicerat en hälsoekonomisk utvärdering som indikerar att astmabehandling med Airsonett kan leda till betydande kostnadsbesparingar.

Författarens slutsats är att den samhällsekonomiska vinsten av att behandla dessa patienter skulle kunna uppgå till 5,9 miljoner brittiska pund per år. Klicka här för den fullständiga rapporten.

X

Kontakta oss

Kontakta oss